พระบรมราชนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบรมราชนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ